Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v článku VI. odst. 1 VOP. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který tvoří přílohu VOP. V případě odstoupení Kupujícího Spotřebitele za užití vzorového formuláře Prodávajícího potvrdí Prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze rovněž korespondenčně, a to na adrese provozovny nebo sídla Prodávajícího či na adresu jeho elektronické pošty.
 4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle ustanovení čl. VI odst. 1 VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.
 5. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, nemůže-li být Zboží pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
 6. V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy dle ustanovení čl. VI. odst. 1 VOP, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. V případě, že Zboží bylo placeno na dobírku, Kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu peněžní prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet, který je za tímto účelem povinen sdělit Prodávajícímu. Kupujícímu tímto nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
 7. Je-li společně se Zbožím z Kupní smlouvy poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ve vztahu k takovému dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek včetně všeho, oč se obohatil.

 

Tyto osobní údaje jsou společností REKLAMA VYSOČINA s.r.o. zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem odpovědi na položený dotaz. Více informací je možné získat v záložce Osobní údaje.

 

Nakládání s osobními údaji

 1. Společnost REKLAMA VYSOČINA s.r.o., IČO: 58213058, se sídlem Na Výhony 291, Borovany, PSČ: 373 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 3454 (dále jen „Správce 1“ nebo „Společnost“) a Vámi vybraný obchodní partner, který je identifikován v seznamu Partnerů na adrese www.razitkacolop.cz (dále jen „Správce 2“ nebo „Partner“) jsou společnými správci (oba společně dále také jen „Společní Správci“) a zpracovávají poskytnuté osobní údaje v rozsahu:

  a. jméno, příjmení, adresa, IČO, webová adresa, telefonní číslo a emailová adresa u fyzické osoby Kupujícího,

  b. jméno a příjmení kontaktní osoby, emailový popřípadě telefonický kontakt na tuto osobu u Kupujícího právnické osoby,

  c. bankovní spojení Kupujícího v případě odstoupení od Kupní smlouvy,

  a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby.

 2. Údaje uvedené v bodě odst. 1 písm. a) tohoto článku jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Partnerem zpracovávány za účelem případného vymáhání nároku z porušení smlouvy. Proti tomuto zpracování je Kupující oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.
 3. Kupující má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.
 4. Kupující je povinen uvádět své Osobní údaje správně a pravdivě, a informovat Společné správce bez zbytečného odkladu o změně svých Osobních údajů. Kupující odesláním Objednávky stvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
 5. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Tímto zpracovatelem může být Kupujícím vybraný dopravce realizujících dopravu Zboží dle Kupní smlouvy.
 6. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány po dobu nejdéle 3 roky (dále jen „Doba“).
 7. Zanikne-li však Kupní smlouva zakládající důvod pro zpracování osobních údajů Kupujícího před uplynutím Doby, jsou Společní správci oprávněni zpracovávat je v nezbytném rozsahu nejdéle po dobu jednoho (1) roku poté, co taková skutečnost nastane.
 8. Omezeními podle ust. odst. 6 a 7 tohoto článku není dotčeno právo Společných správců zpracovávat osobní údaje Kupujícího v nezbytném rozsahu i poté, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zachování řádné evidence, nejdéle však po dobu deseti (10) let ode dne, co Smlouva zanikne. Ukládá-li však právní předpis Společným správcům povinnost vést evidenci po delší dobu, než uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Společným správcům povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, jsou Společní správci oprávněni zpracovávat osobní údaje Kupujícího v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem. Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 9. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám, vyjma osob realizujících dopravu Zboží dle Kupní smlouvy.
 10. Kupující má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 11. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Společní správci povinni mu tuto informaci sdělit. Správce, který informaci poskytne je oprávněn za takové poskytnutí informace požadovat po Kupujícím přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro poskytnutí informace.
 12. Správce 1 a Správce 2 mají mezi sebou uzavřenu Smlouvu o společném zpracování osobních údajů, dle níž je

  a. Správce 1 odpovědný za

  i. zpracování osobních údajů Kupujících, zejména za plnění informačních povinností vůči dotčeným subjektům údajů – Kupujícím, a za zajištění výkonu jejich práv dle GDPR,

  ii. zajištění společného kontaktního místa pro Kupující a za neprodlené předávání informací o podnětech a žádostech Kupujících Správci 2,

  iii. za zajištění provozu a údržby webového rozhraní www.razitka-vysocina.cz;

  b. Správce 2 je odpovědný za

  i. zpracování a zajištění ochrany osobních údajů Kupujícího v souvislosti s plněním smluvní povinnosti – dodání zboží.

 13. Více informací o ochraně Vašich osobních údajů naleznete v záložce Zásady ochrany osobních údajů
 14. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se neváhejte obrátit na Správce, a to prostřednictvím emailu na adrese: info@razitka-vysocina.cz, nebo prostřednictvím dopisu na adresu: Havličkova 58/206, 586 01 Jihlava.
google-site-verification=Mk62S5wm6t9wcaLdD2H2itodg0xU8D5G5DDbQFPfT6k